Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων ΟΤΑ, μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρηματικής Έρευνας

Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται διεπιστημονική ομάδα έργου, η οποία συντάσσει σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, με τη βοήθεια εξωτερικού επιστημονικού συμβούλου.

Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη στην εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των ΟΤΑ, με ολοκληρωμένες προτάσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού.

Αξιολόγηση Δομών ΟΤΑ

Με την υπ αρ. ΔΟM/Φ. 20/οικ.18015 στις 2/6/2017 (ΑΔΑ: 94Η7465ΧΘΨ-3ΔΣ) με θέμα «επαναξιολόγηση των δομών  των οργανικών μονάδων των Νομικών Προσώπων (Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου) που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου» το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλεί όλους τους ΟΤΑ να προχωρήσουν σε Αξιολόγηση των Δομών τους και δημιουργία σύγχρονων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). Με σχετική μελέτη της, η οποία έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών η ΚΕΔΕ, προτρέπει τους Δήμους μέλη της να προχωρήσουν σε Αξιολόγηση δομών και σύνταξη νέου ΟΕΥ, παρουσιάζοντας τυπικό σχέδιο εργασίας «Το παρόν κείμενο προδιαγράφει το έργο των ομάδων εργασίας οι οποίες θα αναλάβουν την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών των δήμων. Οι ομάδες εργασίας θα συγκροτηθούν από στελέχη και συνεργάτες του κάθε  Δήμου, που θα ορίσει με απόφασή του ο Δήμαρχος. Στην ομάδα εργασίας μπορεί να συμμετέχει και εμπειρογνώμονας». Η ίδια η εταιρεία μας, όσο και μεμονωμένα τα στελέχη της, έχουν συνεργαστεί, με πολλούς ΟΤΑ της χώρας παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στην εκπόνηση, σύνταξη και αξιολόγηση του εν λόγω έργου, με ταυτόχρονη έρευνα και μελέτη της βιωσιμότητας της Οργανωτικής δομής του εκάστοτε Δήμου, καθώς και της επιχειρησιακής του δυνατότητας.

Δημιουργία Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται η δημιουργία νέων σύγχρονων Ο.Ε.Υ. με ταυτόχρονη δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για κάθε ΟΤΑ, προκειμένου να συμμετάσχει στους κύκλους κινητικότητας των υπαλλήλων.

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται και σε αυτόν τον τομέα παρέχοντας πλήρη υποστήριξη, έχοντας αποκομίσει πλούσια εμπειρία μέσα από τη συνεργασία της με πολλούς, μικρούς και μεγάλους, Δήμους της χώρας.

Δημιουργία Ψηφιακού Οργανογράμματος και Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας,  οφείλουν να δημιουργήσουν Ψηφιακό Οργανόγραμμα και Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας για όλους τους υπαλλήλους τους αλλά και για τις κενές οργανικές θέσεις των Οργανισμών τους,

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την συμβουλευτική Υποστήριξη φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την διαδικασία δημιουργίας Ψηφιακού Οργανογράμματος και Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας με στόχο την ψηφιακή αποτύπωση των υφιστάμενων δομών και την λεπτομερή καταγραφή των  αρμοδιοτήτων και του καθηκοντολογίου της κάθε θέσης εργασίας.

Εσωτερικός Έλεγχος ΟΤΑ

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το πλέγμα των λειτουργιών και διαδικασιών, καθώς και των δικλίδων ελέγχου που υιοθετεί κάθε ΟΤΑ και είναι σχεδιασμένο για να παρέχει εύλογη διαβεβαίωση για την επίτευξη των στόχων του σχετικά με την:

α) αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρησιακών του λειτουργιών,

 β) αξιοπιστία των οικονομικών και λοιπών αναφορών,

 γ) συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με το Ν. 4795/2021 για την ενίσχυση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου ορίζονται τα ακόλουθα:

«Στην περίπτωση που είναι εφικτή η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αλλά κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική της λειτουργία η συνδρομή επαγγελματιών με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός του φορέα, τότε μπορεί, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής αυτού, να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών η υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου».

Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας παρέχουν ήδη υποστήριξη σε υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου Δήμων και Νομικών τους Προσώπων σε όλη την χώρα.

Εκπόνηση-Υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Στα χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, έχουμε την εμπειρία δημιουργίας και κατάθεσης φακέλου-πρότασης, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί απευθείας από χρηματοοικονομικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η EACEA, το ERASMUS+ κ.λπ. ή από Εθνικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη στην εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των ΟΤΑ, με ολοκληρωμένες προτάσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού.

ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών

Στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, όπου για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των Ο.Τ.Α.,  κύρια συμμετοχή είναι η δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», η οποία αφορά την ένταξη παιδιών στις ανάλογες δομές, αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη λειτουργίας των δομών, την παρακολούθηση και υποβολή του φακέλου ένταξης της δομής στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., καθώς και τη μετέπειτα παρακολούθησή του, ώστε να υπάρχει η άμεση και απαιτούμενη συμπλήρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εκταμίευση των δόσεων.

Δημιουργία και Λειτουργία Κ.Δ.ΑΠ.

Έχουμε τη δυνατότητα της σύνταξης και κατάθεσης φακέλου για οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ), καθώς και της παρακολούθησης του προγράμματος κατά το χρόνο υλοποίησής του, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του.

Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

Η συνολική εικόνα ενός ΟΤΑ, τόσο στην κοινωνία την οποία απευθύνεται, όσο και σε κάθε επίπεδο που αυτή η εικόνα έχει δεσπόζουσα σημασία (Ευρωπαϊκή Ένωση, Αγορές του Εξωτερικού – Εκθέσεις, Κεντρική Διοίκηση κλπ) αποτελούν πεδία στα οποία παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του συγκεκριμένου ΟΤΑ

Τυποποίηση και Μοντελοποίηση των Διοικητικών Διαδικασιών και Εγγράφων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη κατά την διαδικασία τυποποίησης και μοντελοποίησης των διοικητικών διαδικασιών των ΟΤΑ καθώς και των σχετικών τους εγγράφων. Στόχος είναι οι υπηρεσίες να τηρούν ενιαία τυποποιημένη παραγωγή εγγράφων,  ώστε να κατοχυρώσουν  την διοικητική τους ταυτότητα και την τυποποίηση των διαδικασιών τους ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους ομοιογένεια.

Δημιουργία και Επικαιροποίηση Ιστοσελίδων - Συνολική Παρουσία Δήμων στο Διαδίκτυο (Ιστοσελίδες, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Μηχανές Αναζήτησης κλπ)

Στην εποχή μας η ιστοσελίδα μιας Περιφερειακής ή Δημοτικής Αρχής είναι η εικόνα της στον κόσμο, πολύτιμο εργαλείο σε πολλά επίπεδα. Δεν μπορεί να είναι στατική αλλά δυναμική, προσβάσιμη από κινητά τηλέφωνα και να ενημερώνεται συνέχεια. Για αυτό αναλαμβάνουμε  και την καθημερινή παρακολούθησή της, ώστε να γίνεται χρήσιμο εργαλείο στα χέρια αυτών που τη χρησιμοποιούν.

Η εταιρεία μας επίσης αναλαμβάνει το στήσιμο και τη διαχείριση των social media (facebook instagram & twitter), την αξιοποίηση των μηχανών αναζήτησης και ένα ολόκληρο πλέγμα διαδικτυακών υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη προβολή των δράσεων και του έργου των συνεργαζόμενων ΟΤΑ.

Συμβουλευτική Υποστήριξη Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική υποστήριξη διοίκησης Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ, λειτουργώντας την υπηρεσία στην καθημερινότητά της και παρέχοντας υποστήριξη σε θέματα:

 

Γραμματειακής Υποστήριξης και Πρακτικογράφησης – απομαγνητοφώνησης των Διοικητικών Συμβουλίων

Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Μετάφρασης Εντύπων σε και από διάφορες γλώσσες

Στελέχωσης Προσωπικού για κάθε μορφής υπηρεσία, ώστε να καλύψουμε κάθε λειτουργική του ανάγκη

Δημιουργία Έντυπου Υλικού για κάθε χρήση

Λευκώματα, ενημερωτικά έντυπα, επετειακές εκδόσεις, ενημερωτικά φυλλάδια σχεδιάζονται από τους γραφίστες μας με τις πιο υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

Διοργάνωση Ημερίδων και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

Διοργανώνουμε Επιμορφωτικά Σεμινάρια και Ημερίδες, καθώς και Επιστημονικά Συνέδρια με στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών των ΟΤΑ, με ποικιλία θεμάτων, γενικού ή εξειδικευμένου ενδιαφέροντος.

Δημιουργία Αναπτυξιακών Συνδέσμων

Σύμφωνα με τον N 4674/20 (ΦΕΚ A 53 – 11.03.2020)  προβλέπετε η δημιουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Η εταιρεία μας  υλοποιεί  ήδη την δημιουργία Αναπτυξιακού Συνδέσμου με την συμμετοχή περισσότερων του ενός Δήμου,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπηρεσίες Διασφάλισης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ένας ακόμα θεματικός τομέας που καλύπτει η εταιρεία μας είναι Υπηρεσίες υποστήριξης των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων για την προετοιμασία και προσαρμογή στον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016 / 679, καθώς και υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε ετήσια βάση.

Ατομική Οικογενειακή Συμβουλευτική

Εξειδικευμένα στελέχη μας Κοινωνικών Επιστημών παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες.

Στοχευμένες Καμπάνιες, Επικοινωνίας με Ειδικά Κοινά στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Θέματα που αφορούν κάθε οργανισμό (μια νέα υπηρεσία, ανακύκλωση κλπ), είτε στην προβολή του στην Ελλάδα και το εξωτερικό για λόγους τουριστικούς, εμπορικούς κλπ, συμμετοχή σε εκθέσεις και πολλά ακόμη σχεδιάζονται και υλοποιούνται με επαγγελματισμό και συνέπεια από τα στελέχη μας από την αρχή μέχρι το τέλος.